REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY MIEJSKIEJ "E-BILET"

§ 1.
Informacje ogólne

1.E-bilet jest własnością MPK.
2.E-bilet może być wydawany, jako karta imienna lub na okaziciela.
3.E-bilet imienny może być użytkowany wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na e-bilecie
4.Użytkownik będący osobą fizyczną pierwszą imienną kartę otrzymuje bezpłatnie, każdą kolejną po uiszczeniu kaucji.

§ 2.
Składanie wniosku i wydanie e-biletu
1.Imienny e-bilet zostaje wydany na podstawie złożonego pisemnego wniosku:
   a) osobie fizycznej dokonującej operacji we własnym imieniu,
   b) reprezentantowi instytucji dokonującego operacji w imieniu instytucji.
2.Wniosek o wydanie e-biletu można pobrać w POK, lub ze strony internetowej www.mpk.nowysacz.pl.
3.Wniosek o wydanie e-biletu należy złożyć osobiście w POK w celu możliwości zweryfikowania przez pracownika  danych osobowych umieszczonych  we wniosku i ewentualnych uprawnień do ulg.
4.Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka.
5.Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez MPK chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6.Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie e-biletu nie będzie rozpatrywany.
7.Dokumenty wymagane do wydania spersonalizowanego e-biletu:
   a) wypełniony wniosek,
   b) aktualne zdjęcie (35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu,
   c) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
   d) dokument potwierdzający typ ulgi i czas jej obowiązywania (jeśli to konieczne).
8.Każdorazowa zmiana danych osobowych: nazwisko, imię, wnioskodawca zgłasza do POK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na e-bilecie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i e-biletu. Aktualizacja niepowodująca wydanie nowego e-biletu jest bezpłatna, natomiast powodująca wydanie nowego e-biletu (zmiana  nazwiska lub imienia) obliguje do uiszczenia kaucji.
9.W przypadku wniosku o wydanie e-biletu złożonego przez instytucję konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do reprezentacji tej instytucji.
10.Imienny e-bilet wydawany jest wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i zakupie dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika a w przypadku elektronicznej portmonetki pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 5 zł.
11.Imienny e-bilet należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę na podstawie pisemnego upoważnienia w POK  nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
12.E-bilet na okaziciela będący nośnikiem elektronicznej portmonetki oraz biletu okresowego na sieć miejską zostaje wydany za pobraniem kaucji, oraz  doładowaniu kwotą co najmniej 5 zł.
13.W przypadku rezygnacji użytkownika z e-biletu, za który pobrano kaucję, kaucja ta podlega zwrotowi po okazaniu dowodu wpłaty kaucji i zwrocie e-biletu.
14.Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
   a) uszkodzenia e-biletu z winy jego użytkownika,
   b) utraty e-biletu przez jego posiadacza,
   c) zablokowania e-biletu.
15.Duplikat e-biletu  imiennego może być wydany na pisemny wniosek użytkownika w przypadku:
   a) zniszczenia lub uszkodzenia e-biletu,
   b) zagubienia lub kradzieży,
   c) złożenia wniosku przez instytucję o wydanie dodatkowego imiennego e-biletu.

§ 3.
Zasady doładowywania e-bilet
1.Na e-bilecie można równocześnie zapisać maksymalnie 2 różne doładowania, tj. może być nośnikiem biletu okresowego jak i elektronicznej portmonetki.
2.E-bilet może być zapisany jako bilet normalny, ulgowy lub bezpłatny.
3.E-bilet może być zapisany jako ulgowy lub bezpłatny po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów i jest ważny do końca okresu ważności tych dokumentów. Przed upływem terminu ważności dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu należy w POK okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z uprawnień. W przypadku nie przedłożenia dokumentu e-bilet zostanie zapisany jako normalny.
4.Doładowanie e-biletu odbywa się w POK, a w przypadku elektronicznej portmonetki dodatkowo w punktach doładowań e-biletu.
5.Kwoty kolejnego doładowania elektronicznej portmonetki to: 1zł, 2zł, 3zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł.
6.Każdorazowo po przeprowadzeniu doładowania e-biletu wydawany jest paragon, który jest podstawą składania ewentualnej reklamacji.
7.Suma środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce nie może przekraczać limitu 150 zł, a jednorazowe doładowanie e-biletów nie może przekraczać 50 zł.
8.Środki wpłacone na elektroniczną portmonetkę mogą być wykorzystane do czasu utraty ważności e-biletu bądź jego zablokowania.                                                                                                                                                                                            9. Bilet okresowy, którego ważność rozpoczyna się w dniu sprzedaży, ważny jest od godziny widniejącej na paragonie fiskalnym wydanym w Punkcie Obsługi Klienta.                                                                                                                                                                     10. Bilet okresowy kupiony na przyszłość, ważny jest od godziny 00:00 pierwszego dnia okresu obowiązywania.                                                                                                                                                                                         11. Bilet – dopłata do biletu okresowego strefowego – ważny na jedną linię miejską we wszystkie dni tygodnia bez limitu przejazdów dla osób, które posiadają aktualny bilet miesięczny innego przewoźnika -  wydawany jest na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury za trwający lub przyszły bilet miesięczny zakupiony u innego przewoźnik.