§ 6
Zasady właściwego posługiwania się e – biletem
1.E-biletu nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie
(np. dziurkując, obcinając).
2.E-biletu nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
3.E-bilet można bezpiecznie przechowywać i użytkować podobnie jak inne karty tego typu (np. karty płatnicze).

§ 7
Zasady kontroli e-biletu
1.Kontrolę kart mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione przez MPK Sp. z o.o. w Nowy Sączu umundurowane lub posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.                                             2.Do przejazdów komunikacji miejskiej nie uprawnia:- e-bilet bez zarejestrowania przejazdu, - e-bilet bez zapisanego na nim biletu okresowego lub załadowanej elektronicznej portmonetki, - e-bilet bez zapisanych uprawnień do przejazdów bezpłatnych, - sam paragon potwierdzający zakup biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki.
3.Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli e-biletu, zwane dalej czytnikiem.
4.Pasażer podczas kontroli udostępnia e-bilet kontrolującemu w celu odczytania jego zawartości.
5.Na ekranie czytnika kontrolerskiego po przyłożeniu karty użytkowania wyświetlane są podstawowe informacje o zakodowanych danych ważności biletu, stanie elektronicznej portmonetki (dostępne środki i informacje o skasowaniach z elektronicznej portmonetki).
6.Czytnik sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:
   • potwierdzenie ważności biletu okresowego i/lub ważnych skasowań biletu z elektronicznej portmonetki – jeden krótki sygnał,
   • brak ważnego biletu i braku ważnych skasowań z elektronicznej portmonetki – potrójny sygnał dźwiękowy.
7.W przypadku stwierdzenia obecności e-biletu na liście kart zastrzeżonych lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania e-biletu, kontroler ma prawo zatrzymać taką kartę i przekazać ją do POK celem wyjaśnienia sprawy.
8.W przypadku braku ważnego biletu okresowego i braku zarejestrowanych skasowań z elektronicznej portmonetki bądź skasowań uprawnienia do przejazdu bezpłatnego kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8
Zasady reklamacji e-biletu
1.Reklamacje związane z funkcjonowaniem e-biletu można składać w POK.
2.Dopuszcza się zwrot biletów okresowych. Kwotę zwrotu ustala się dzieląc wartość nominalną biletu przez liczbę dni, na jaką bilet został wykupiony, a następnie mnożąc uzyskany iloraz przez liczbę pozostałych dni, licząc od dnia zwrotu biletu do ostatniego dnia jego ważności. Zwrotu biletu może dokonać po okazaniu dokumentu zakupu (paragon, faktura) właściciel e-biletu lub osoba upoważniona.
3.Utratę e-biletu z powodu zagubienia lub kradzieży należy zgłosić:
   • osobiście w POK w celu wypełnienia zgłoszenia utraty karty,
   • telefonicznie pod numerem 18 473 68 18 po podaniu danych osobowych: nazwisko, imię, nr pesel (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00),
   • poprzez stronę internetową www.mpk.nowysacz.pl (zakładka: bilet elektroniczny – strefa pasażera).
4.Utracony e-bilet zostanie zablokowany w systemie nie później niż 24 h od momentu zgłoszenia następnego dnia roboczego. MPK Sp. z o.o. w Nowy Sączu nie odpowiada za utratę środków zgromadzonych na e-bilecie od zgłoszenia utraty e-biletu dokonanych przez 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia utraty e-biletu. Pasażer otrzymuje nową kartę po uiszczeniu kaucji.
5.Środki zapisane w elektronicznej portmonetce na przejazdy jednorazowe na utraconym e-bilecie zostaną przeniesione na duplikat biletu według salda e-biletu wykazywanego w systemie po 24 h od momentu zgłoszenia utraty.
6.E-kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku: ujawnionej wady fabrycznej lub po upływie okresu trwałości karty tj. 10 lat od daty jej wydania po okazaniu użytkowanej.

§ 9
Postanowienia końcowe
1.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowy Sączu zobowiązana jest do podania niniejszego regulaminu do powszechnej wiadomości oraz na stronie internetowej www.mpk.nowysacz.pl. O wszelkich zmianach regulaminu MPK Sp. z o.o. będzie powiadamiał poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej spółki oraz w Punktach Obsługi Klienta. Jeżeli użytkownik e-biletu w ciągu 14 dni od ukazania się informacji o zmianie regulaminu nie wniesie w formie pisemnej sprzeciwu w POK uznaje się, iż akceptuje on nową treść regulaminu. Wniesienie sprzeciwu traktowane będzie na równi z rezygnacją z korzystania usługi e-biletu oraz  wszystkich umów zawartych w ramach Karty Miejskiej e-bilet i zablokowaniem posiadanych e-biletów.
2.Szczegółowe zasady korzystania z kasownika/czytnika, terminali doładowań i innych określają instrukcje obsługi ustalone przez MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012r.

Słownik pojęć użytych w regulaminie:
1.Karta Miejska (e-bilet) - bezkontaktowy, elektroniczny bilet będący nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Nowym Sączu. E-bilet występuje w dwóch rodzajach:
   a) na okaziciela, będący nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych i elektronicznych biletów okresowych,
   b) imienny (spersonalizowany), będący nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych
i elektronicznych biletów okresowych oraz informacji o ewentualnych ulgach bądź przejazdach bezpłatnych.
2.Bilet elektroniczny – bilet zapisany na e-bilecie, jednorazowy lub okresowy.
3.Elektroniczna portmonetka – to usługa uruchomiona na e-bilecie, pozwalająca na gromadzenie środków pieniężnych celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu wg obowiązującej taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych.
4.Jednorazowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki.
5.Okresowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym bez limitu przejazdu, wymagający rejestracji przejazdu.
6.MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
7.Punkt Obsługi Klienta (POK) – punkt prowadzący sprzedaż biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki, przyjmujący wnioski o wydanie i wydający e-bilet, przyjmują wnioski reklamacyjne.
8.Ważność biletu elektronicznego – to e-bilet, którym po wejściu do pojazdu dokonano rejestracji przejazdu jednorazowego biletu elektronicznego lub okresowego biletu elektronicznego wymagającego rejestracji.
9.Rejestracja przejazdu (kasowanie biletu) – operacja zbliżenia ważnego e-biletu do kasownika znajdującego się w pojeździe, która może być połączona z naciśnięciem odpowiedniej ikony na ekranie kasownika.
10.Rejestracja wyjścia z pojazdu – operacja zbliżenia e-biletu do kasownika przy wysiadaniu
z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu.
11.Personalizacja karty miejskiej – zapisanie na e-bilecie danych osobowych użytkownika.
12.Doładowanie - elektroniczne zapisanie na e-bilecie biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki jednostkami taryfowo-przewozowymi.
13.Kaucja – opłata w wysokości 10 zł, pobierana przy wydaniu e-biletu na okaziciela oraz kolejnego imiennego e-biletu, oraz duplikaty e-biletu.
14.Osoba upoważniona – osoba posiadająca pisemne upoważnienie.