Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 "Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego rolę dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego".

 

Nr. ogłoszenia: POO-271-1-1/18; data zamieszczenia: 05.01.2018r.

Zamówienie ogłoszono na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza Zapytanie Ofertowe na "Przebudowę węzła przesiadkowego pełniącego rolę dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego".

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego, konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz na podstawie Regulaminu zamówień podsektorowych.

Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
  3. Załączniki Projektów
   • Projekt budowlany
    1. Część 1 PZT
    2. Część 2 Architektura
    3. Część 3 Konstrukcja
    4. Część 4 Branża instalacji sanitarnych
    5. Część 5 Branża drogowa
    6. Część 6 Branża sanitarna
    7. Część 7 Branża elektryczna
    8. Część 8 Informacja BIOZ
    9. Część 9 Uzgodnienia, pisma, warunki
    10. Gaz
    11. Odpis Protokołu z narady koordynacyjnej
    12. Tauron dystrybucja
   • Projekt wykonawczy
    1. Branża architektura
    2. Branża drogowa
    3. Branża elektryczna
    4. Branża instalacji sanitarnych
    5. Branża konstrukcyjna
    6. DOR
    7. Odwodnienie
    8. Przyłącza wod-kan
    9. Warunki ochrony przeciwpożarowej
  4. Załącznik nr 4 Pisemne zobowiązanie
  5. Załącznik nr 5 Wykaz osób
  6. Załącznik nr 6 Wykaz robót
  7. Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  8. Załącznik nr 8 Projekt umowy

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści zapytania ofertowego

 1. Zmiana 1 treści zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 5 Wykaz osób
 3. Załącznik nr 8 Projekt umowy

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści zapytania ofertowego i udziela odpowiedzi na zadane pytania

 1. Zmiana 2 treści zapytania ofertowego
 2. Zapytanie ofertowe jednolity tekst
 3. Odpowiedzi na pytania z dnia 22.01.2018
 4. Odpowiedzi na pytania z dnia 24.01.2018

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania

 1. Odpowiedzi na pytania z dnia 22.01.2018
 2. Odpowiedzi na pytania z dnia 24.01.2018

Protokół z otwarcia ofert

 1. Protokół
 2. Sprostowanie protokołu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zawiadomienie
 2. Sprostowanie zawiadomienia

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu