Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

OBWIESZCZENIE

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW

Uprawnienia na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Nowy Sączu z podziałem według obowiązujących ustaw oraz uchwalone przez samorząd lokalny (na podst. Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/494/2017 z dn. 21.11.2017r.) Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.  zobacz ZAŁĄCZNIK nr 2 - pdf

UPRAWNIENIA USTAWOWE

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

1.Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej.

2.Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa ze znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie legitymacji lub zaświadczenia inwalidy wojennego i wojskowego do biletu jednorazowego (bilet "zerowy") lub imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.

Do korzystania z 50% ulgi uprawnieni są:

1.Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami na podstawie zaświadczenia wydanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulgi do biletu jednorazowego lub imiennego biletu elektronicznego.

2.Studenci na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub papierowego biletu jednorazowego wraz z ważną legitymacja studencką.

 

UPRAWNIENIA UCHWALONE PRZEZ SAMORZĄD LOKALNY

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

1.Dzieci w wieku do 4 lat na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

2.Osoby które ukończyły 75 lat życia na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera.

3.Inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy.

4.Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem – uprawniony na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, lub ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyn niepełnosprawności tj. "04-O", "O", „§ 26 pkt 1 lit. h",  lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, przewodnik lub opiekun na podstawie biletu elektronicznego na okaziciela wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy.

5.Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 25 roku życia oraz ich  opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania, pobytu do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem – uprawniony na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, opiekun na podstawie biletu elektronicznego na okaziciela wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.

6.Honorowi Dawcy Krwi (w rozumieniu art. 6 ust.1 ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r., o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz.681 z późn. zm.), którzy oddali min. 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety i co najmniej raz w roku kalendarzowym po otrzymaniu uprawnienia do bezpłatnego przejazdu honorowo oddadzą krew przynajmniej w ilości 450 ml oraz krwiodawcy, którzy osiągnęli wymagane minimum, a ze względów zdrowotnych nie mogą oddawać krwi – na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dotyczą krwiodawców zameldowanych na pobyt stały w Nowym Sączu oraz zameldowanych w Gminach, z którymi Prezydent Miasta Nowego Sącza zawarł porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej.

7.Pasażerowie w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu tj. 22 września, będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego własnego pojazdu.

8.Grupy dzieci i młodzieży szkolnej, uczestniczącej w programie „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” na    podstawie zgłoszenia upoważnionego organizatora.

9.Dzieci i młodzież w wieku od 4 lat do 16, w Dniu Dziecka tj. 1 czerwca na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

10. Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza - na podstawie imiennego biletu elektronicznego.

11. Osoby fizyczne, którym przyznano Tarczę Herbową "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - na podstawie imiennego biletu elektronicznego.

12.Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nawojowa - na podstawie imiennego biletu elektronicznego.

13. Osoby fizyczne, którym nadano tytuł "Zasłużony dla Gminy Nawojowa" - na podstawie imiennego biletu elektronicznego.

Do korzystania z ulgi lokalnej uprawnieni są:

1.Dzieci od 4 do 7 lat na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

2.Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej  o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia na podstawie imiennego biletu elektronicznego MPK lub papierowego biletu jednorazowego wraz z ważną legitymacją szkolną.

3.Emeryci, sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z legitymacja emeryta wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.

4.Osoby powyżej 60 roku życia, którym orzeczono: dotychczasową II grupę inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia czyli całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie imiennego biletu elektronicznego MPK lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i orzeczenia ZUS lub KRUS, decyzji ZUS lub KRUS, orzeczenia Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

5.Opiekunowie inwalidów I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie biletu elektronicznego na okaziciela lub papierowego biletu elektronicznego oraz oświadczenia ustnego inwalidy - przez wskazanie.

6. Osoby które nie wykonywał pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989r., na skutek represji politycznych na podstawie imiennego  biletu elektronicznego lub papierowego bilet jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1989r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

7. Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1989r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

Wysokość ulgi lokalnej określa taryfa cen biletów.

PASAŻEROWIE uprawnieni do przejazdów ulgowych i bezpłatnych nie korzystają z ulg w opłatach za przewóz bagażu.